หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกกรัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
วิสัยทัศน์
“ สะแกกรังเมืองน่าอยู่
เกษตรปลอดภัย ชุมชนร่วมใจ
รายได้มั่นคง การศึกษาดี มีวัฒนธรรม
เน้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ”
นายเพลินเพชร หมั่นมาก
นายก อบต.สะแกกรัง
วัดอุโบสถาราม
โบราณสถานขึ้นชื่อ ศาลาแปดเหลี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสะแกกัง
ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ขึ้นชื่อในตำบลสะแกกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะแกกรัง
1
2
3
4
5
http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
 
มีดและหัวเข็มขัด (ช่างสาท)
 
วัดอุโปสถาราม
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรท [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 80 
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคาจัด [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 77 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน [ 13 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 250 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 209 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 203 
 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
 


ซื้อวัสดุโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปร [ 9 เม.ย. 2567 ]โครงการซ่อมฟื้นฟูถนนเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย สายทางบ [ 26 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างถอดย้ายระบบคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน LED 60W พร้อมอุปกรณ์ [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิด บริเ [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายทางทุ่งเชื่อมตำบลเ [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด-ปิด บริเว [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายกลางทุ่งเชื่อมตำบล [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านป้าลมเย็น [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิด บริเ [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายทางทุ่งเชื่อมตำบลเ [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้าศูนย์จักสานถึ [ 20 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 18 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี. [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี. [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี. [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี. [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน [ 11 มี.ค. 2567 ]

 
 
 
ข้อสังเกตการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 77 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 29 
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 64 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 37 
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 63 
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 31 
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 50 
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 36 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 42 
การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 187 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 66 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 65 
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีเปลี่ยนสังกัด [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 49 
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 50 
แจ้งแผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 45 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะแกกรัง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 
 
 
 
100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยปี 2554 (15 เม.ย. 2567)    อ่าน 1227  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างและรับโอน/ย้าย (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 283  ตอบ 1  
ขนส่งของต่างประเทศ (30 พ.ย. 2565)    อ่าน 297  ตอบ 0  
 
 
 
E-Service
 
 
 
     
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     
    ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     : saraban_06610105@dla.go.th
    เว็บไซต์     : www.sakaekrang.go.th
     
  ข้อมูลเพิ่มเติม
    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง พ.ศ.2566
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ย. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-514-523 โทรสาร : 056-514-523
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
จำนวนผู้เข้าชม 17,678,885 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-777-1888
 

facebook
อบต.สะแกกรัง

facebook
อบต.สะแกกรัง
อบต.สะแกกรัง