หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
 
ยอขะแม
 
วัดอุโปสถาราม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถสนีสูบน้ำด้ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 77 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสถานีส [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสถานีส [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 125 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ห [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 256 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้าน [ 19 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 163 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านบ [ 19 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 241 
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรี [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมแ [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำบาดาลและระบบตู้คอนโทรลไฟฟ้าปั๊ [ 2 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 98 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ อน 0023.3/ว 286 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 140 
แบบประเมินการตรวจสุขภาพการคลังท้องถิ่น  [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 288 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 158 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 315 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน มิ.ย.62) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 240 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 249 
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทีมีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนะวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุทัยธานี [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
แผนการประเมินความสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยเเละการปลูกฝังวินัยการคัดเเยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
กำหนดคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะแกกรัง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง ตามหาเพื่อน (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1032  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 353  ตอบ 1
อบต.หนองกระทุ่ม แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตกลง..องค์การบริหารส่วนตำบลเข้างานกันกี่โมง.. (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 3916  ตอบ 9
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานธุรการ (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 244  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 25011  ตอบ 159
อบต.น้ำซึม รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 283  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 1650  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอน (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
รบกวนช่วยดูน้ำประปาหมู่บ้านหมู่บ้านเจริญทอง (8 ต.ค. 2561)    อ่าน 679  ตอบ 0  
ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 602  ตอบ 2  
ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 769  ตอบ 8  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ย. 2553
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง หมู่ที่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 056-514-523 โทรสาร : 056-514-523
จำนวนผู้เข้าชม 2,686,299 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player