หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
วิสัยทัศน์
“ สะแกกรังเมืองน่าอยู่
เกษตรปลอดภัย ชุมชนร่วมใจ
รายได้มั่นคง การศึกษาดี มีวัฒนธรรม
เน้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ”
.................................
นายก อบต.สะแกกรัง
วัดอุโบสถาราม
โบราณสถานขึ้นชื่อ ศาลาแปดเหลี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสะแกกัง
ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ขึ้นชื่อในตำบลสะแกกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะแกกรัง
1
2
3
4
5
http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
 
 
       
 
       
    ก่อสร้างและปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    จัดให้มีไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน และจัดให้มีแสงสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝายน้ำล้น ขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขิน และภาชนะเก็บน้ำฝนไว้ตามหมู่บ้าน
    จัดให้มีระบบน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค
 
 
       
 
       
    การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    บำรุงรักษาที่ดินสาธารณะให้เกิดประโยชน์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
    การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น
 
 
       
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
    ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
    ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
    ส่งเสริมการออมทรัพย์ และการมีงานทำของราษฎร
 
 
       
 
       
    ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
    ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
    รณรงค์ป้องกัน ฟื้นฟู บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
    ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
    ส่งเสริมและพัฒนาในด้านการศึกษาในหมู่บ้าน ตำบล และเขตพื้นที่การศึกษา
    ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และการอนามัยครอบครัว
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร และผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น
    ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
    ส่งเสริมด้านการกีฬา การออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ
 
 
       
 
       
    พัฒนาระบบบริหารในการทำงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ส่งเสริมการมีบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ย. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-514-523 โทรสาร : 056-514-523
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
จำนวนผู้เข้าชม 8,770,359 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-514-523